Khuyến mãi 18006610 MIỄN PHÍ
17/12/2014

Bảo dưỡng định kỳ

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THỜI HẠN THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Lần 1 1 THÁNG VÀ 1000KM
Lần 2

1 THÁNG 1 NGÀY - 4 THÁNG HOẶC 1001KM - 4000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

Lần 3

4 THÁNG 1 NGÀY - 8 THÁNG HOẶC 4001KM - 8000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

Lần 4

8 THÁNG 1 NGÀY - 12 THÁNG HOẶC 8001KM - 12000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

Lần 5

12 THÁNG 1 NGÀY - 18 THÁNG HOẶC 12001KM - 16000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

Lần 6

18 THÁNG 1 NGÀY - 24 THÁNG HOẶC 16001KM - 20000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe