Ngày đăng: 9 Tháng Mười, 2019

Thời điểm nên kiểm tra định kỳ

 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

 

THỜI HẠN THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

 

Lần 1

 

 

1 THÁNG 1000KM

 

Lần 21 THÁNG 1 NGÀY –  4 THÁNG HOẶC 1001KM – 4000KM

Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe

Lần 34 THÁNG 1 NGÀY –  8 THÁNG HOẶC 4001KM – 8000KM

Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe

Lần 48 THÁNG 1 NGÀY –  12 THÁNG HOẶC 8001KM – 12000KM

Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe

Lần 512 THÁNG 1 NGÀY –  18 THÁNG HOẶC 12001KM – 16000KM

Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe

Lần 618 THÁNG 1 NGÀY –  24 THÁNG HOẶC 16001KM – 20000KM

Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe

 

 

Thiết kế website bời Mona Media